bc365娱乐网址

-
  bc365娱乐网址

  您现在的位置首页 > 师资队伍

个人信息

 

姓 名朱成周  

   历:研究生(博士)

   称:教授   

电子邮件:czzhu@mail.ccnu.edu.cn

个人主页:https://www.researchgate.net/profile/Chengzhou_Zhu

教育与研究经历

朱成周,男,华中师范大学教授、博士生导师。德国洪堡学者、国家高层次人才青年项目入选者及2018年科睿唯安全球高被引科学家。担任《Analytica Chimica Acta》、《Sensors》、《Biosensors》、《Current Catalysis》编委;《物理化学学报》期刊青年编委。主要的研究方向是纳米催化和生物分析,至今在Chem. Rev.Chem. Soc. Rev.Adv. Mater.Angew. Chem. Int. Ed., ACS NanoAdv. Energy Mater.Nano EnergyACS Energy Lett.Nano Lett.Chem. Mater.SmallAnal. Chem.Biosens. Bioelectron等国际著名学术期刊以及专著发表学术论文180多篇, 总引近13900(Google Scholar)H-index5825篇论文进入ESI高被引论文,应邀撰写专著专章1章。

2018.4至今     bc365娱乐网址,教授、博士生导师

2014.6-2018.4   华盛顿州立大学,研究助理教授  (合作导师: Prof. Yuehe Lin)

2013.3-2014.4   德累斯顿工业大学,德国洪堡学者 (合作导师: Prof. Alexander Eychmüller)

2007.9-2013.1   中国科学院长春应用化学研究所,博士 (导师: 董绍俊院士)  

研究领域与兴趣

1.功能化纳米材料的设计合成

2.纳米酶生物分析

3.纳米生物催化及传感

4.纳米电催化

主要学术成果

1. Zeng, R.; Wang, W.; Cai, G.; Huang, Z.; Tao, J.; Tang, D.*; Zhu, C.*, Nano Energy 2020, 74, 104931.

2. Wu, Y.; Wu, J.; Jiao, L.; Xu, W.; Wang, H.; Wei, X.; Gu, W.; Ren, G.; Zhang, N.; Zhang, Q.; Huang, L.; Gu, L.; Zhu, C.*, Anal. Chem. 2020, 92, 3373-3379.

3. Wei, X.; Luo, X.; Wang, H.; Gu, W.; Cai, W.; Lin, Y.; Zhu, C.*, Appl. Catal. B: Environ. 2020, 263, 118347.

4. Wang, H.; Zhang, S.; Cai, W.; Xu, B.; Cai, Z.; Wu, Y.; Luo, X.; Wei, X.; Liu, Z.; Gu, W.; Eychmueller, A.; Zhu, C.*; Chen, J.*, Mater. Horiz. 2020, DOI: 10.1039/D0MH00646G.

5. Luo, F.; Hu, H.; Zhao, X.; Yang, Z.*; Zhang, Q.; Xu, J.*; Kaneko, T.; Yoshida, Y.; Zhu, C.*; Cai, W.*, Nano Lett. 2020, 20, 2120-2128.

6. Jiao, L.; Yan, H.; Wu, Y.; Gu, W.; Zhu, C.*; Du, D.; Lin, Y., Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 2565-2576.

7. Jiao, L.; Wu, J.; Zhong, H.; Zhang, Y.; Xu, W.; Wu, Y.; Chen, Y.; Yan, H.; Zhang, Q.; Gu, W.; Gu, L.; Beckman, S. P.; Huang, L.*; Zhu, C.*, ACS Catal. 2020, 10, 6422-6429.

8. Gu, W.; Wang, H.; Jiao, L.; Wu, Y.; Chen, Y.; Hu, L.*; Gong, J.; Du, D.; Zhu, C.*, Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 3534-3538.

9. Zhu, Z.; Zhai, Y.*; Li, Z.; Zhu, P.; Mao, S.; Zhu, C. *; Du, D.; Belfiore, L. A.; Tang, J.*; Lin, Y.*, Mater. Today 2019, 30, 52-79.

10. Zhang, J.; Zhang, M.; Zeng, Y.; Chen, J.; Qiu, L.; Zhou, H.; Sun, C.; Yu, Y.; Zhu, C.*; Zhu, Z.*, Small 2019, 15, 1900307.

11. Wu, Y.; Jiao, L.; Xu, W.; Gu, W.; Zhu, C.*; Du, D.; Lin, Y., Small 2019, 15, 1900632.

12. Wu, Y.; Jiao, L.; Luo, X.; Xu, W.; Wei, X.; Wang, H.; Yan, H.; Gu, W.; Xu, B. Z.; Du, D.; Lin, Y.; Zhu, C.*, Small 2019, 15, 1903108.

13. Shi, Q.; Zhu, C. *; Du, D.; Lin, Y.*, Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 3181-3192.

14. Shi, Q.; Fu, S.; Zhu, C.*; Song, J.; Du, D.; Lin, Y.*, Mater. Horiz. 2019, 6, 684-702.

15. Jiao, L.; Yan, H.; Xu, W.; Wu, Y.; Gu, W.; Li, H.; Du, D.; Lin, Y.; Zhu, C.*, Anal. Chem. 2019, 91, 8461-8465.

16. Jiao, L.; Xu, W.; Yan, H.; Wu, Y.; Liu, C.; Du, D.; Lin, Y.; Zhu, C.*, Anal. Chem. 2019, 91, 11994-11999.

17. Zhu, C.; Shi, Q.; Xu, B. Z.; Fu, S.; Wan, G.; Yang, C.; Yao, S.; Song, J.; Zhou, H.; Du, D.; Beckman, S. P.; Su, D.; Lin, Y.*, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801956.

18. Zhu, C.; Shi, Q.; Feng, S.; Du, D.; Lin, Y.*, ACS Energy Lett. 2018, 3, 1713-1721.

19. Shi, Q.; Zhu, C.*; Zhong, H.; Su, D.; Li, N.; Engelhard, M. H.; Xia, H.; Zhang, Q.; Peng, S.; Beckman, S. P.; Du, D.; Lin, Y.*, ACS Energy Lett. 2018, 3, 2038-2044.

20. Shi, Q.; Zhu, C.*; Tian, M.; Su, D.; Fu, M.; Engelhard, M. H.; Chowdhury, I.; Feng, S.; Du, D.; Lin, Y.*, Nano Energy 2018, 53, 206-212.

21. Fu, S.; Zhu, C.*; Su, D.; Song, J.; Yao, S.; Feng, S.; Engelhard, M. H.; Du, D.; Lin, Y.*, Small 2018, 14, 1703118.

22. Fu, S.; Song, J.; Zhu, C.*; Xu, G.-L.; Amine, K.; Sun, C.; Li, X.; Engelhard, M. H.; Du, D.; Lin, Y.*, Nano Energy 2018, 44, 319-326.

23. Zhu, C.; Fu, S.; Xu, B. Z.; Song, J.; Shi, Q.; Engelhard, M. H.; Li, X.; Beckman, S. P.; Sun, J.; Du, D.; Lin, Y.*, Small 2017, 13, 1700796.

24. Zhu, C.; Fu, S.; Song, J.; Shi, Q.; Su, D.; Engelhard, M. H.; Li, X.; Xiao, D.; Li, D.; Estevez, L.; Du, D.; Lin, Y.*, Small 2017, 13, 1603407.

25. Zhu, C.; Fu, S.; Shi, Q.; Du, D.; Lin, Y.*, Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 13944-13960.

26. Zhu, C.; Du, D.; Lin, Y.*, Biosens. Bioelectron. 2017, 89, 43-55.

27. Song, J.#; Zhu, C. #; Xu, B. Z.; Fu, S.; Engelhard, M. H.; Ye, R.; Du, D.; Beckman, S. P.; Lin, Y., Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601555.

28. Fu, S.; Zhu, C.*; Song, J.; Du, D.; Lin, Y.*, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700363.

29. Zhu, C.; Shi, Q.; Fu, S.; Song, J.; Xia, H.; Du, D.; Lin, Y.*, Adv. Mater. 2016, 28, 8779-8783.

30. Zhu, C.; Li, H.; Fu, S.; Du, D.; Lin, Y.*, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 517-531.

31. Shi, Q.; Zhu, C.*; Li, Y.; Xia, H.; Engelhard, M. H.; Fu, S.; Du, D.; Lin, Y.*, Chem. Mater. 2016, 28, 7928-7934.

32. Fu, S.; Zhu, C.*; Song, J.; Engelhard, M. H.; Li, X.; Du, D.; Lin, Y.*, ACS Energy Lett. 2016, 1, 792-796.

33. Zhu, C.; Yang, G.; Li, H.; Du, D.; Lin, Y.*, Anal. Chem. 2015, 87, 230-249.

34. Zhu, C.; Wen, D.; Oschatz, M.; Holzschuh, M.; Liu, W.; Herrmann, A.-K.; Simon, F.; Kaskel, S.; Eychmueller, A.*, Small 2015, 11, 1430-1434.

35. Zhu, C.; Du, D.; Eychmueller, A.; Lin, Y.*, Chem. Rev. 2015, 115, 8896-8943.

欢迎有志于从事功能材料合成、电催化以及生物传感分析研究工作的同学报考硕士和博士研究生,同时欢迎上述领域的博士后申请!